A Comparative Study on Selection and Training Procedures of School Administrators: The Case of Finland, Germany, England and Turkey

In this study, the training and appointment processes of education administrators in Turkey were described together with the European countries Finland, Germany and England, and the differences and similarities between the practices were tried to be expressed. In the research, document analysis method was used; research articles related to the subject and the laws and regulations of the relevant country were examined and compared in the conclusion section. As a result, it is seen that the education administrators in the countries that are the subject of the research are generally chosen among those who have teaching qualifications. In other countries, except Turkey, the councils, municipalities, and teachers established at the school have a say in the training and appointment of school administrators, and it is done locally by each school, not as a recruitment center. In Finland, England and Germany, school principals are trained before they come to work, while in Turkey, school principals are trained through in-service training and mostly individual efforts after they take office. This study reveals the similar and different aspects of the practices in different countries in terms of comparatively examining the selection and training procedures of school administrators in Turkey. In this context, it is aimed that the results of the study will help to improve the selection and training processes of educational administrators.

Okul yöneticilerinin atanmaları sürecine ilişkin okul müdürlerinin görüşleri

Bu araştırmada, okul yöneticilerinin atanmalarında kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla mevcut okul yöneticilerinin görüş düşünce ve önerileri, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılarak ortaya koyulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde görev yapan; farklı sendikalara üye olan ve hiçbir sendikaya üye olmayan toplam 8 okul müdüründen oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuna dayalı dokümanlar kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel bir analiz yöntemi olan “içerik analizi”; analiz tekniklerinden ise betimsel analiz ve doküman analizi uygulanmıştır. Katılımcıların görüşleri ışığında, yönetici atamada kullanılacak araçların ve süreçlerin tespitinde farklı düşüncelere sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcı yöneticilerin kendi atanma şekillerini destekleyen olumlu yorum yaptıkları sonucuna varılmıştır.

Yükseköğretimde kurumsal iyileşme: tespit, analiz ve öneriler

Üniversite çeşitli birimlerden oluşan bir bütünü temsil etmektedir. Üniversitede birimlerin ve alt birimlerin yerinden yönetilmesi üniversitenin dinamik ve etkili bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktadır. Üniversitelerde mevcut sorun ve eksikliklerin tespit edilmesi ve çözülmesi; yeni fikirlerin üretilebilmesi ve buna bağlı atılımların gerçekleşebilmesi ancak kurum kültürü ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada, Türkiye yükseköğretim sisteminde var olan sorunlar çeşitli boyutlar açısından ele alınmış ve bu sorunların çözümüne yönelik politika önerileri sunulmuştur.