2022 Güz, Cilt 2 / Sayı 2

Jenerik

İçindekiler

Planlı davranış teorisi bağlamında velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi / Investigation of factors affecting parents’ private school choice in the context of planned behavior theory, Araştırma Makalesi//Research Article , Kenan KURADA & Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR, PDF

Okul müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirmeleri ile ilgili ortaya çıkan sorunlar/ Problems relating to the acceptance of school managers as inventigators, Araştırma Makalesi/Research Article, Hakan DÜZGÜN, PDF

Okul yöneticilerinin atanmaları sürecine ilişkin okul müdürlerinin görüşleri / Opinions of school principles on the process of appointment of school headquarters, Araştırma Makalesi/Research Article, Ali ÖZDOĞAN, PDF

 A comparative analysis of procedures regarding the selection and training processes of school administrators: the case of Finland, Germany, England and Türkiye / Okul yöneticilerinin seçim ve yetiştirilme prosedürlerine ilişkin karşılaştırmalı bir İnceleme: Finlandiya, Almanya, İngiltere ve Türkiye Örneği, İnceleme/Review, İrfan AYHAN, PDF

 Seminerde olmak ya da olmamak: öğretmenlerin seminer dönemlerinin etkililiği üzerine nitel bir çalışma/ Being or Not at the Seminar: “A Qualitative Study on the Effectiveness of Teachers’ Seminar Periods”, Araştırma Makalesi/Research Article, Bahattin KÖSEOĞLU, PDF

Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde aile katılımı etkinliklerine ilişkin metaforik algıları/ Metaphorical etaphorical perceptions of pre- school teachers regarding family partcipation activities, Araştırma Makalesi/Research Article, Fatma AVCI, PDF

Sayının Tamamı

 

2022 Bahar, Cilt 2 / Sayı 1

Jenerik

İçindekiler

Başöğretmenlikten işletmeciliğe Türkiye’de okul yöneticiliği / School administration in Turkey from head teachership to management, Eleştirel İnceleme / Critical Review, İbrahim Hakan Karataş, PDF

Yükseköğretimde kurumsal iyileşme: tespit, analiz ve öneriler / Organizational improvement in higher education: critical analysis and recommendations , Eleştirel İnceleme / Critical Review, Tunç Kutoğlu, PDF

Eğitim teknolojisinde yenilikçi bir uygulama: H5P projesi / An innovative application in educational technology:H5P projectAraştırma / Research, Fatma Avcı & Hatice Atik, PDF

Veli görüşlerine göre sınıf öğretmenlerinin zorunlu ve isteğe bağlı yer değiştirmelerinin öğrenciler üzerindeki etkisi / The effects of compulsory and optional relocations of classroom teachers on students according to parents’ viewsAraştırma / Research, Mehmet Yapar, Derya Belgen, Fatma Dilek Ağalday & Mahmut Belgen, PDF

‘Okul yöneticiliği’ kavramına ilişkin okul yöneticilerinin metaforik görüşlerinin incelenmesi / Examination of school directors’ metaphorical opinions on the concept of “school management”, Araştırma / Research, Nermin Yurtbaşı Yürük & Seçkin Doğan, PDF

Sayının Tamamı

Güz, Cilt 1 / Sayı 1

Jenerik

İçindekiler

Türkiye’de okul yöneticiliğinin açmazları/The Deadlocks of School Management in Turkey, Eleştirel İnceleme / Critical Review, İbrahim Hakan Karataş, PDF

Pandemi sürecinde okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyonlarına etkisi / Impacts of school administrators’ dıstrrıbuted leadershıp behavıors on teachers’ motıvatıons durung the pandemic Araştırma/Research , Ferit Güzel, Hülya Güzel-Evecen, PDF

Okul yöneticilerine göre başarılı okul standartları/ Successful school standarda according to school managers Araştırma/Research , Bülent Gelibolulu, Dilek Sarıkaya, PDF

Okul yöneticilerinin özel ve günlük yaşamları / Private and daily lives of school administrators Araştırma/Research , Saffet Karayaman, İbrahim Hakan Karataş, Mevlüt Kara, Bahri Aydın, PDF

Bilim ve teknoloji şenliklerinin öğrenciye katkısı: Kartal Bilim ve Teknoloji Şenliği örneği üzerine bir araştırma / Contribution of science and technology festivals to students: A research on the example of Kartal Science and Technology Festival, Araştırma / Research, Başak Kök, Meltem Baltalar, Derya Gencer-Erdoğan, Samet Cebeci, Ezgi Babur, PDF

Sayının Tamamı