Jenerik

İçindekiler

Planlı davranış teorisi bağlamında velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi / Investigation of factors affecting parents’ private school choice in the context of planned behavior theory, Araştırma Makalesi//Research Article , Kenan KURADA & Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR, PDF

Okul müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirmeleri ile ilgili ortaya çıkan sorunlar/ Problems relating to the acceptance of school managers as inventigators, Araştırma Makalesi/Research Article, Hakan DÜZGÜN, PDF

Okul yöneticilerinin atanmaları sürecine ilişkin okul müdürlerinin görüşleri / Opinions of school principles on the process of appointment of school headquarters, Araştırma Makalesi/Research Article, Ali ÖZDOĞAN, PDF 

A comparative analysis of procedures regarding the selection and training processes of school administrators: the case of Finland, Germany, England and Türkiye / Okul yöneticilerinin seçim ve yetiştirilme prosedürlerine ilişkin karşılaştırmalı bir İnceleme: Finlandiya, Almanya, İngiltere ve Türkiye Örneği, İnceleme/Review, İrfan AYHAN, PDF 

Seminerde olmak ya da olmamak: öğretmenlerin seminer dönemlerinin etkililiği üzerine nitel bir çalışma/ Being or Not at the Seminar: “A Qualitative Study on the Effectiveness of Teachers’ Seminar Periods”, Araştırma Makalesi/Research Article, Bahattin KÖSEOĞLU, PDF

Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde aile katılımı etkinliklerine ilişkin metaforik algıları/ Metaphorical etaphorical perceptions of pre- school teachers regarding family partcipation activities, Araştırma Makalesi/Research Article, Fatma AVCI, PDF

Sayının Tamamı