Araştırma / Research

Fatma Avcı & Hatice Atik

Özet: Bu araştırmada, H5P e-öğrenme içerik aracının kapsamı ve eğitim alanında kullanımı konusunda konu ile ilgilenen araştırmacılara, eğitimcilere alan yazın ve alan yazın kapsamında incelenen örnek araştırmalar ışığında bilgi vererek, yol göstermesi amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırmada doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda araştırmada da “H5P” anahtar kelimesi kullanılarak uluslararası ve ulusal alan yazın taranmış konu ile ilgili tez, makale, kitap ya da kitap bölümü vb. çeşitli çalışmalar ile “h5p.org” gibi internet siteleri incelenmiş ve ulaşılan bulgular araştırma metnine yansıtılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, H5P etkileşimli içerikler oluşturmak amacıyla geliştirilmiş çoklu ortam görevleri, tüm sınıf seviyelerindeki öğretmenlerin kullanabileceği etkili bir araçtır. H5P, öğretmenlerin “Examples & Downloads” bölümünde oyun, çoklu ortam, soru ve sosyal medya olmak üzere dört farklı kategoride içerik türünü her yerde kullanabilmelerini mümkün kılan ücretsiz oluşturulabildiği, paylaşılabildiği ve tekrar tekrar kullanılabildiği bir dijital eğitim aracıdır.

Anahtar Kelimeler: doküman analizi, e-öğrenme, etkileşimli içerik H5P, öğretmen.

An innovative application in educational technology:H5P project

Abstract: In this research, it is aimed to guide the researchers and educators interested in the subject about the scope and use of the H5P e-learning content tool in the field of education by providing information in the light of the sample researches examined within the scope of the literature and field literature. For this reason, document analysis method was preferred as a data collection method in the research. In this context, by using the keyword “H5P” in the research, various studies such as theses, articles, books, or book chapters, etc. related to the subject and websites such as “h5p.org” were examined and the findings were reflected in the research text. H5P is an effective tool for teachers at all grade levels, multimedia tasks developed to create interactive content. H5P is a digital education tool that can be created, shared and used again, and again for free, making it possible for teachers to use four different categories of content in the “Examples & Downloads” section: games, multimedia, questions and social media everywhere.

Keywords: e-learning, H5P, document analysis, interactive, teacher.

PDF

Giriş

Yirmi birinci yüzyıl eğitim ve dijital teknoloji birbirini destekleyen iki temel alan olarak karşımıza çıkmaktadır (Ersoy ve Gürgen, 2021). Önceleri bilgi çağı olarak da bilinen ve dijital teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile yaygınlaşan dijital çağ söylemini ve bu alandaki gelişmeleri, 21. yüzyıl eğitiminden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Çünkü eğitimin sürdürülebilmesi ve eğitim araçlarının üretilmesi konularında teknolojik gelişmeler önemli roller üstlenirken, eğitim de teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına da olanak tanımıştır (Erdoğmuş Uğur ve Çağıltay, 2009). Bir başka deyişle ortaya çıkan yaşam şartlarından dolayı günümüzde eğitim büyük oranda teknolojiye dayalı eğitim araçlarıyla gerçekleştirilebilirken, teknoloji de eğitim süreci içerisinde daha fazla kabul görebilmiştir. Bu gelişmeler eğitimde teknoloji kullanımıyla birlikte eğitim teknolojisi alanının gelişmesini hızlandırmıştır. Eğitim teknolojisi bir bilim dalı olarak, “Eğitim programlarına uygun öğretim ortamlarının oluşturulması ve öğretimin gerçekleştirilmesi ile ilgili esasları araştıran bilim dalı” şeklinde tanımlanmaktadır (Toprakçı, 2016).

Son on yılda teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte e-öğrenme hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle internet kullanıcı sayısının 4,66 milyar yani dünya nüfusunun %59,5’i kadar olduğu gerçeğinden yola çıkılırsa e-öğrenmenin hızla hayatımıza adapte olması bir tesadüf değildir (We are Social 2021). Özellikle Z kuşağı öğrencilerinin (gerçek dijital yerliler), ilerleyen zaman içinde yükseköğretimde e-öğrenme materyallerini yaygın olarak kullanmaları kaçınılmazdır (Turner 2015). “Z Kuşağı” ile yaygınlaşan ve yaşamsal bir ihtiyaç şeklinde görülmeye başlayan e-öğrenme ortamları eğitim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Günümüzde çok sayıda e-öğrenme yazılımı, öğrenenlere açık birer kaynak olarak sunulmaktadır. Örneğin üzerine çok sayıda araştırmalar yapılan Web 2.0 teknolojilerinin yaygınlaşması ve iletişim alanındaki yararları e-öğrenme sürecini oldukça olumlu bir şekilde etkilemiştir (Avcı ve Atik, 2020; Toplu ve Gökçearslan, 2012). Eskiden e-learning ders içerikleri “Adobe Flash” yardımı ile tasarlanmaktaydı. Ama gelişen dijital teknoloji ile mobil cihazlar artık Adobe Flash’ı desteklememektedir ve bu nedenle bu tür Flash tabanlı e-öğrenme programlarının kullanılması, öğrenme deneyimini metin, ses, resimler, animasyon ve akış videoları etkinlik türleri ile etkileşimli sınıf öğrenimini sağlamaktadır (Pandiyan ve Singhal, 2014). E-öğrenme endüstrileri giderek yükselişe geçmektedir ve giderek daha fazla etkileşimli içerik sunulmaktadır bu nedenle eğitimciler ve e-öğrenme içerikleri geliştirenler eğitim teknolojisindeki en son trendler hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Öyle ki masaüstü bilgisayarlardan mobil cihazların ortaya çıkışıyla e-öğrenmenin önceki zamanlara göre erişilebilirliği artmış e-öğrenme içeriklerinin formatı büyük ölçüde değişmiştir (Bozkurt, 2016). Günümüzde kullanıcıların çoğu e-öğrenme materyallerine esas olarak mobil cihazlarından erişmektedir. Böylece, e-öğrenme içerikleri yaratan ve sunan eğitimciler mobil cihazlardan erişime uygun içerikler tasarlayarak pandemi süreci gibi zorlu süreçlerde öğrencilerin değişen taleplerine ayak uydurabilmişlerdir.  Pandemi gibi ansızın ortaya çıkan yeni zorlukların üstesinden gelmek için e-öğrenme içerikleri geliştiren eğitimciler bu günlerde HTML5 e-öğrenme geliştirme araçlarını kullanmaktadırlar. HTML5 tabanlı araçlar çok yönlüdür geliştiricilere çeşitli özellikler ve seçenekler sunmaktadır. Synytsya ve diğerleri (2014), araştırmalarında, e-öğrenme içerik tasarımlarının geliştirilmesi için en yaygın uygulamaları inceleyerek tasarlanabilecek e-öğrenme içerikleri için farklı değerlendirme kategorilerini tanımladılar. Ayrıca etkileşimli yazılımların geliştirilmesi için HTML5 kullanımını da incelemişlerdir.  Farklı e-öğrenme ortamlarına sahip olan katılımcılar, HTML5 tarafından sunulan özellikleri kullanışlı bulmuşlar ve web içeriği geliştiricileri için güçlü bir araç olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu teknoloji, herhangi bir genel web tarayıcısı, herhangi bir oyun tabanlı öğrenme ortamı veya herhangi bir e-öğrenme sistemi olmadığını deneyimlediler. Değerlendirmelerin tasarımı için HTML5 özelliklerini kullanarak tasarlaması kolay bazı kontrollere ihtiyaç duyar. Mobil platformlar da özellikle içerikte uygulanan etkileşimlerin neredeyse tüm özelliklerle uyumlu olacağının garantisidir. Böylece e-öğrenmenin en güçlü bir kolu da mobil öğrenme olacaktır. Daoust ve diğerleri (2010) tarafından kaleme alınan makalelerinde devrim yaratan en son trendler medya endüstrisinin büyük ölçüde video erişimi ve paylaşımı konusunda HTML5’i yeni bir web içeriği oluşturma standardı olarak görmektedirler ayrıca HTML5 ile en son yenilikçi uyarlanabilir video kodlama tekniğini kullanarak birleşik içerik oluşturmayı, kullanım kolaylığını, platform bağımsızlığını vurgulamışlardır. Selvarasu ve diğerleri (2020), araştırmalarında katılımcı öğretmenlerden çoğunun, yani 47 katılımcı öğretmenden 45’i (%95,74), çeşitli özellikleri sayesinde H5P’nin zengin etkileşimli öğretim içeriği oluşturmaya yardımcı olduğunu ifade ettikleri bulgusuna ulaşmışlardır. Katılımcı öğretmenler Moodle ve H5P’nin etkileşimli öğretim oluşturmadaki etkinliği konusunda ezici bir çoğunlukla olumlu yönde görüş bildirmişlerdir.

Bu araştırmada H5P e-öğrenme içerik aracının kapsamı ve eğitim alanında kullanımı konusunda konu ile ilgilenen araştırmacılara ve eğitimcilere yol göstermek amaçlanmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili alanyazın taranmış ve alanyazın kapsamında incelenen örnek araştırmalar sunulmuştur. Araştırmada doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistemetik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013) ve bu yöntemde  araştırmanın hedeflerine yönelik verilere ulaşmada dokümanların incelenmesi işlemi ile gerçekleştirilir (Çepni, 2010). Bu kapsamda “H5P” anahtar kelimesi kullanılarak uluslararası ve ulusal alanyazın taranmış konu ile ilgili araştırmalar incelenmiş ve araştırma metnine yansıtılmıştır.

H5P Aracının Kapsamı

H5P, etkileşimli içerikler oluşturmak amacıyla geliştirilmiş bir e-öğrenme içeriği oluşturma aracıdır. Ücretsiz olan H5P ile kullanıcıları içerikleri etkileşimli olarak oluştururlar, oluşturdukları içerikleri paylaşabilirler ve tekrar tekrar kullanabilirler. Etkileşimli içerikler doğrudan “h5p.org” adresine üye olunarak açılan kullanıcı hesabıyla hazırlanabileceği gibi WordPress, Moodle ve Drupal sitelerine eklenti olarak yerleştirilerek de hazırlanabilir. H5P ile hazırlanan içerikler, bilgisayar ve mobil cihazlarla uyumludur. H5P, HTML5 tabanlı olmasından dolayı hazırlanan içeriklerin sunulması için cihaza herhangi bir program kurmaya gerek yoktur. H5P.com internet adresine gidilerek ücretli üyelik ile de doğrudan bağlantı kurulabilir. Lumi H5P aracılığı ile etkinlik türlerinin oluşturulması, düzenlenmesi ve ön izlenmesi sağlanabilir (https://lumi.education). Özellikle internet bağlantısının olmadığı durumlarda ve ortamlarda ağ bağlantısız etkinlik türleri oluşturma ve kullanma seçenekleri değerlendirilebilir.

Ancak, H5P daha iyi özelleştirilmiş ve daha kullanıcı dostu olmasının yanında, çok sayıda etkileşimli eğlenceli etkinlik türleri sunmaktadır. H5P etkileşimli video içeriği, kullanıcıların çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular, açıklayıcı metin, resim, tablolar oluşturulabilmesine imkân verirken ve diğer videolarla etkileşim sağlanmasını da mümkün kılmaktadır. Daha da önemlisi, öğrencilere kendi kendine öğrenme ve ilerleme fırsatı sunması modern pedagojik çerçevede hayati derecede önemli kabul edilir.

H5P Araçları ve Kullanımları

H5P sitesinde “Examples & Downloads” bölümünde oyun, çoklu ortam, soru ve sosyal medya olmak üzere dört farklı kategoride 49 farklı etkileşimli içerik türü oluşturulabilmektedir (İzmirli, Özdil, Yaşar & Hacıömeroğlu, 2018). Bu içerik türlerinden bazıları Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. H5P içerik türleri

HTML5 aynı zamanda H5P ile hazırladığınız içerikleri Moodle’a da entegre etmek mümkün olduğu için geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilmektedir.

Teknoloji ile bilgisayarların, etkileşim özelliğinin eğitime girmesiyle birlikte güçlü bir konuma geldiği görülmüştür. Eğitim teknolojilerinde etkileşimli öğrenme ortamları bilginin basit sunumu olarak kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak katılımını sağlar (Domagk vd., 2010). H5P etkinlik türleri etkileşimli içerik oluşturma açısından farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir. Eğitim teknolojileri açısından H5P ile etkileşimli içerik oluşturmak türleri ve özelliklerini aşağıda sunulan tablolarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Tablo 1’ de belirtilen Xapı özelliği H5P içeriği kullanılırken etkileşimli soru türlerinin ne zaman cevaplandığı, etkileşimli video ve içeriklerde toplam puanları veri tabanında depolamak için kullanılmaktadır. H5P tarafından dahili olarak Xapı özelliğe sahip etkinlik türlerinin tamamı eğitimin değerlendirme boyutunda kullanılabilmektedir.   Tablo 1’de ilk olarak metin içerikli etkinlik türlerine ilişkin bilgiler görülmektedir.

Yukarıda sunulan tablolarda açıklanmayan diğer etkinlik türleri ise şöyledir;

Iframe Embedder: H5P içerik türlerinin kullanılması ve bir URL’ den veya bir dizi dosyadan yararlanarak, Web sayfalarına veya farklı sayfaya yerleştirmek için kullanılabilir (Sarıgül, 2021).

KewAr Code: H5P aracı olarak karekod oluşturarak iletişim adresi ve bilgileri, URL ve H5P içerikleri hazırlanabilir. Kare kod aracılığı ile hazırlanan bu etkinlikler etkinlik türlerine ulaşılmasını sağlar (Sarıgül, 2021).

H5P Aracının Eğitim Alanında Kullanımı

Bir önceki başlık altında sunulan detaylı tablolardan da anlaşılacağı üzere H5P e-öğrenme içerik geliştirme aracı öğrenme sürecinde hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimin tüm aşamalarına uyarlanabilecek çok amaçlı uygulanabilir bir öğrenme içeriği oluşturma aracıdır. H5P uygulamasında yer alan 11 etkinlik türünün Xapı desteğine sahip olduğu görülmüştür.

Açık kaynak aracı olan H5P de yer alan etkinlik türlerinin tamamına yakını öğretmenlerin kendi öğretim materyallerini yapmasını ve her yerde kullanılmasını mümkün kılan dijital eğitim aracıdır. Özellikle H5P’nin öğretmenler için en önemli faydası çeşitliliğe sahip olması, anlaşılabilir ve erişilebilir olması, programlar arasında çok yönlü bir yapıya sahip olmasıdır. H5P, ileri düzey bir teknik beceri veya uzmanlık gerektirmeyen bir araç olup kullanımı basittir. Ayrıca etkinlik türlerinden herhangi birini kullanabilmek için ayrıntılı olarak anlatımlarına ait örnekler ve indirmeler mevcuttur (documentation/for-authors/tutorials, 2021). 

H5P aracının olumlu yönleri

 • H5P, kullanıcının çevrimiçi bulut tabanlı bir platformda etkileşimli HTML5 oluşturmasına, paylaşmasına, değiştirmesine veya yeniden kullanmasına olanak tanımaktadır.
 • Kullanıcıların h5p.org’da bir hesap oluşturması gerekir, bunun ardından videolar, testler, kurs sunumları, basit oyunlar ve bilgi kartları gibi çevrimiçi e-öğrenme içerikleri geliştirmeye başlayabilirler.
 • Grup iş birliği için harika bir araçtır ve yaklaşık 49 farklı etkileşimli etkinlik sunmaktadır.
 • Ücretsizdir.
 • Kullanıcının bu aracı kullanmak için herhangi bir özel teknik beceriye ihtiyacı yoktur, kullanımı kolaydır.
 • H5P kullanılarak mobil dostu e-içerik oluşturulabilir, böylece kullanıcılar aynı zengin içeriğe akıllı telefonlarda ve tabletlerde de erişebilirler.
 • Geliştiriciler, açık API’yi kullanarak yeni H5P içerik türleri oluşturabilirler (Göktaş & Gülen, 2020).

H5P aracının olumsuz yönleri

 • Araç bağımsız çalışamamakta ve WordPress, Drupal veya Moodle eklentisi olarak kullanılması gerekir.
 • PowerPoint sunumlarının içe aktarılmasını desteklememektedir.
 • Karmaşık ve özelleştirilmiş e-öğrenim projeleri tasarlamak için seçenekler sınırlıdır.
 • Ekran veya web kamerası kayıt özelliği yoktur.
 • H5P.org sitesinde yapılan tüm projeler herkese açık olabilme ve içerikleri özel yapma seçenekleri bulunmamaktadır.
 • Ön izleme seçeneği yoktur.
 • İçerik yalnızca LTI entegrasyonunu destekleyen LMS’lerle uyumludur (Sarıgül,2021).

Sonuç ve Öneriler

E-öğrenmenin geniş erişim olanağı sağlaması, ucuz (ya da ücretsiz) olması, istenildiği zaman erişilebilmesi, düzenli olarak güncellenmesi, hemen hemen bütün bilim disiplinlerinde çok büyük miktarda eğitsel kaynağa sahip olması gibi özellikleri tercih edilmesi düzeyini arttırmaktadır (Scarsbrook vd., 2005).

HTML5, temel olarak e-öğrenmeye izin verdiği için eğitimciler ve içerik geliştiriciler arasında yaygın kullanıma sahiptir. Akıllı mobil cihazlarda e-öğrenme içeriklerini optimize etmek için içerik geliştiriciler meta-etiketler olarak kullanılabilmektedir (Mehrotra, 2019). Son web tasarımlarında kullanılan iki yeni kavramın olumlu yönlerinin duyarlı tasarım ve temel bir bileşen olarak aşamalı geliştirmeleri olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin başa çıkması gereken en büyük zorluklardan biri de öğrencilerin kaliteli bir zaman geçirmeleri için içeriğe bağlanmalarını sağlamaktır. Başka bir deyişle, bir kişiyi yalnızlığından kurtararak uzaktan öğrenme, yaratıcı çözümler gerektiren bir zorluktur. Tatmin edici bir katılım yüzdesi elde etmek önemli miktarda etkinlik, öğretmenlerin çevrimiçi öğretim sırasında karşılaştıkları bir sonraki zorluktur. Öyleyse, buradaki zorluk, öğrencilerin anlama seviyelerindeki ilerlemeyi yansıtan kaliteli katılımı arttırmaktır. En önemlisi, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, sürpriz sorularla monotonluğu kırmak, içeriğe enerji ve yaşam katmak, hepsi zorlu görevlerdir. İçeriğe etkileşimi dâhil etmek, çevrimiçi içeriğin sınırlamalarının üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde H5P ile yüz yüze yapılan eğitime yakın eğitimler gerçekleştirmenin mümkün olduğu araştırmalarda ifade edilmektedir (Selvarasu vd., 2020).

Moodle ve H5P’nin bu çalışmada bahsedilen öğretim yardımcıları dışında sunacakları çok seçenek bulunmaktadır. Bu nedenle, aracın öğrenme sürecinde, kullanımı noktasında hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin geri bildirimleri ile ayrıntılı bir çalışma ortaya koyulması çok faydalı olabilir. Moodle ve H5P kullanırken hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin karşılaştığı zorluklar bu alanda çalışan araştırmacılara yol gösterecektir. Eğitim içeriklerini oyunlaştırma konusu da günümüzde ilgi çekmektedir. Bu nedenle H5P’nin oyunlaştırma açısından da incelenmesi araştırmacılara önerilebilir.


MEB, [email protected], ORCID:0000-0002-7513-9870

MEB, [email protected], ORCID:0000-0002-4480-6220


PDF

Kaynakça

Avcı, F. & Atik, H. (2020). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin “Web 2.0 araçları” kavramına yönelik metaforik algıları ve görüşleri. Nitel Sosyal Bilimler, 2(2), 142-165.

Bozkurt, A. (2016). Öğrenme analitiği: e-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 55-81.

Daoust, F., Hoschka, P., Patrikakis, Charalampos, S., Cruz, R., Nunes, M. & Osborne, D. (2010). Towards video on the Web with HTML5.

Domagk, S., Schwartz, R. N., & Plass, J. L. (2010). Interactivity in multimedia learning: An integrated model. Computers in Human Behavior, 26(5), 1024-1033.

Erdoğmuş Uğur, F. & Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. XI. Akademik Bilişim Konferansı, 11-13 Şubat 2009, Bildiri Kitabı, s.1-4, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Göktaş, Y. & Gülen, E. (2020). H5P ile etkileşimli öğrenme materyali geliştirme. Erişim adresi: https://ogem.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2020/11/H5P-%C4%B0LE-ETK%C4%B0LE%C5%9E%C4%B0ML%C4%B0-%C3%96%C4%9ERENME-MATERYAL%C4%B0-GEL%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME.pdf

H5P. https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials, Erişim tarihi: 01.10.2021.

İzmirli, S., Özdil, A., Yaşar, C. & Hacıömeroğlu, G. (2018). E-öğrenme materyali geliştirilmesinde kullanılan yazarlık araçlarının karşılaştırılması. International Journal of Computers in Education, 1(1), 14-23.

Lumi, https://lumi.education, Erişim tarihi: 01.10.2021.

Mehrotra, M. (2019). Why HTML5 Is the future of e-learning – e-learning industry. ELearning Industry. https://elearningindustry.com/future-of-elearning-html5Erişim tarihi: 01.10.2021.

Pandiyan, B.M. & Singhal, M. (2014). Development of a lightweight learning management system using open source software drupal. Journal of Current Trends in Library and Information Science: An International Refereed Journal, 1(1), 1-5.

Sarıgül, K. (2021). Evaluation of H5P interactive content types in terms of foreign language teaching, 5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), Ankara, Turkey, pp.105.

Scarsbrook, A. F., Graham, R. N. J. & Perriss R.W. (2005). The scope of educational resources for radiologists on the internet. Clinical Radiology, 60, 524-530.

Selvarasu, E., Mohammad, A., Farzana, S.,  Mohammed, N., Pillai, A., & Govindaraj, S. (2020). Creatıng ınteractıve teaching content using moodle and H5P teachers’ perspectıves from the colleges of technology in Oman. Journal Of Critical Reviews, 1(13), 3976-3981.

Synytsya, K., Prokofyeva, N., Grocevs, A. & Tomko, V. (2014). HTML5 in development of assessment tasks for e-learning. Applied Computer Systems, 16.

Toplu, M., & Gökçearslan, Ş. (2012). E-öğrenmenin gelişimi ve internetin eğitim sürecine yansımaları: Gazi üniversitesi örneği. Türk Kütüphaneciliği, 26(3), 501-535.

Toprakçı. E. (2016). Eğitbilim-pedandragoji. E. Toprakçı (Ed.), Eğitbilim-pedandragoji içinde (ss.130-174). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Turner, A. 2015. Generation Z: Technology and social interest. The Journal of Individual Psychology 71(2), 103-113.

Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. Erişim: https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%201%093%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4


PDF

Atıf / Cite

Avcı, F., Atik, H., (2022),Eğitim teknolojisinde yenilikçi bir uygulama: H5P projesi , Okul Yönetimi,2(1),57-69

Başvuru/Submitted: 8Ağu/Aug 2022

Kabul/Accepted: 23 Agu /Aug 2022

Yayın/Published: 25 Eki / Oct 2022

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir